Referat 2023

FORCE Seniorklub. Referat. Generalforsamling 2023 

7. februar 2023 kl. 14:30 – 16:15 på FORCE Technology, Brøndby.

 1. Velkomst

Formanden Peter Kronborg bød alle velkommen. 51 medlemmer var mødt frem til Generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Piet Jansen som dirigent. Piet blev valgt og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt senest to uger før afholdelse. Aktuelt den 17. januar 2023. Til gengæld var datoen for afholdelse ikke blevet orienteret til medlemmerne på forhånd før medio december 2022. Ifølge vedtægterne skal dette ske senest 1. november. Bestyrelsen tog dette ad notam.

 1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2022 (vedlagt her som bilag) blev præsenteret af formanden. Foreningen har i øjeblikket 114 medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet for året 2022 blev præsenteret af formanden og viser indtægt på kr. 81.500,08 og udgift på kr. 94.143,83. Underskuddet for 2022 blev herved kr. -12.643,75. Kassebeholdningen er kr. 54.071,25.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Vores årskontingent på kr. 100,00 har været uforandret i mange år. Med baggrund i stigende udgifter til aktiviteter – hovedsageligt restauranter og entréer – foreslår Bestyrelsen, at årskontingentet øges til kr. 150,00.

Dette blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Foreningen havde ikke modtaget nogen forslag.

 1. Valg af medlemmer til Bestyrelsen og suppleant

Formanden Peter Kronborg var på valg og blev genvalgt. Efter forslag fra Bestyrelsen blev suppleant Hanne Bagge indvalgt i Bestyrelsen. Som ny suppleant valgtes Lis Petterson.

De øvrige medlemmer af Bestyrelsen var ikke på valg i år:

 • Carsten Langkjær
 • Steen Neergaard
 • Lisbeth Hjort Johansen
 • Lars Peter Johansen
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Peter Krarup og revisorsuppleant Jette Heideby var ikke på valg i år.

 1. Eventuelt

8.1. Formanden præsenterede det foreløbige program for resten af året:

 • 16. marts: Udflugt til Odense
 • 19. april: Haaning Collection Automobilmuseum, Bagsværd
 • 22. maj: Fæstningskanalen ved Lyngby
 • 13. september: Pometet, KU-Life i Tåstrup
 • 26. oktober: Bryggeriet Braunstein, Køge
 • November: Endnu ikke planlagt

8.2. Carsten præsenterede den nye hjemmeside.

Afslutningsvist takkede formanden:

 • Dirigenten for velgennemført styring af Generalforsamlingen.
 • Peter Krarup for IT-assistance til Foreningen gennem mange år.
 • Bestyrelsen for samarbejdet i 2022.
 • Sidst – men ikke mindst – FORCE Technology for tilskud, bespisning og lån af lokaler.
ReferentFormandDirigent
Peter KronborgPeter KronborgPiet Jansen

Bilag

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2022

Generalforsamling FORCE Seniorklub 7. februar 2023

på FORCE Technology, Brøndby

Indledning

2022 var præget af Corona-nedlukning i begyndelsen af året. Den traditionelle nytårsfrokost måtte aflyses, og Generalforsamlingen 2022 måtte udsættes til ultimo marts. Samtidigt måtte undertegnede træde til som fungerende formand, fordi vores daværende formand Arne Hasle Nielsen, blev ramt af sygdom. Ved den pågældende Generalforsamling ønskede alle undtagen undertegnede at udtræde af den hidtidige Bestyrelse, og en ny Bestyrelse blev valgt og følgende poster besat:

 • Peter Kronborg Nielsen – formand og sekretær
 • Carsten Langkjær – hjemmeside ansvarlig
 • Steen Neergaard – IT-ansvarlig og ansvarlig for medlemslisten
 • Lisbeth Hjort Johansen – kasserer
 • Lars Peter Johansen
 • Hanne Bagge – suppleant

Før Generalforsamlingen afholdt den gamle Bestyrelse et bestyrelsesmøde, og den nye Bestyrelse har afholdt fem yderligere bestyrelsesmøder senere i 2022.

Desuden afholdtes et møde, hvor presserende IT-udfordringer blev gennemgået, og aktivitetsopgaver uddelt.

Den nye Bestyrelses vigtigste opgaver i det forløbne år har været:

 • Opdatering af Foreningens hjemmeside
 • Nyt tilmeldingssystem for udflugter med tilhørende betaling
 • Føre regnskab
 • Arrangere ture og besøg

Foreningens hjemmeside

Som informeret i vore nyhedsbreve har vores hidtidige hjemmeside været udsat for hacking; men den blev renset, så den fungerede korrekt, dog med tab af inficerede billeder. Da den nye Bestyrelse skulle overtage hjemmesiden, der var opbygget i et meget anvendt, men lidt nørdet, system, blev det besluttet at starte på en frisk med et nyt. Derfor er den gamle side ikke blevet opdateret i 2022. Vi beklager de gener, som det har medført for medlemmerne.

Siden er nu fuldt funktionsdygtig igen med et helt nyt design, og den vil blive demonstreret senere i dag under ”Eventuelt”. Tak til Carsten, som har været hovedansvarlig for opdateringen.

Tilmelding til ture og betaling

Efter en del interne afprøvninger i Bestyrelsen var det en fornøjelse at kunne introducere ”NemTilmeld”-systemet med betaling ved årets sidste arrangement. Kun et af foreningens medlemmer med mailadresse kan i øjeblikket ikke benytte systemet, og årsagen undersøges i øjeblikket. Herudover har tre medlemmer ikke en mailboks, så de får tilsendt invitationer, nyhedsbreve, etc. med PostNord. En tak til den afgående næstformand, Arne Hasle, som introducerede os til ”NemTilmeld”-systemet, og tak til Steen, som efter meget arbejde fik det implementeret.

Regnskab

Vor kasserer, Lisbeth, har efter introduktion fra den afgående kasserer Jette Feddersen, videreført regnskabssystemet og i samarbejde med Carsten forenklet systemet. 2022-resultatet viser et underskud på kr. -12.643,75 og en kassebeholdning på kr. 54.071,25.

Rejser, ture og besøg

I 2022 har foreningen haft ca. 115 medlemmer, og de har modtaget invitation til – og for manges vedkommende deltaget i – følgende rejser, aktiviteter og udflugter:

Generalforsamling 2022

28. marts 2022. 53 deltagere. Piet Jansen var dirigent. Referat fra denne Generalforsamling blev sendt 30. marts 2022. Efter Generalforsamlingen holdt klimaspecialist og tidligere TV-vejrvært Jesper Theilgaard et godt foredrag om den nuværende klimakrise og dens konsekvenser.

Nivaagaard Malerisamling

17. marts 2022. 30 deltagere. Arrangør Peter Krarup. Vi så blandt andet en god udstilling af Wilhelm Marstrands fine malerier. Men også de øvrige ophængte billeder var seværdige. Frokosten blev indtaget i Museets dejlige restaurant.

Kjøge Miniby

21. april 2022. 46 deltagere. Arrangør Peter Krarup. Minibyen var overraskende stor med mange rigt detaljerede huse i 1:10 format. Blandt andet lå Køge Kirke i miniformat i byen, men også andre bygninger fra det gamle Køge kunne besigtiges i detaljer. I et værksted i udkanten af Minibyen så vi fx hvordan de små mursten og tegl blev fabrikeret. Her mødte vi også en gammel kollega, Erik Slagslunde, som med stor sans for detaljer blandt andet fremstillede tagrender og nedløbsrør til Minibyens bygninger. Den efterfølgende gode frokost fandt sted på Restaurant Arken i Køge havn.

Sagnlandet Lejre – Kongehallen

9. maj 2022. 49 deltagere. Arrangør Hanne Bagge. To engagerede rundvisere fra Sagnlandet gennemgik den nyopførte store Kongehal for os. De fortalte blandt andet, hvorledes datidens forsamlinger med kongen blev afholdt, inklusive de tilknyttede ceremonier. De nødvendige mængder egetræ og håndarbejde, der blev krævet til opførelsen af en oprindelig Kongehal, var imponerende. Bagefter kørte vi til Fasaneriet på Ledreborg Golfklub til aftensmad.

Tur til Færøerne

21. – 26. maj 2022. 27 deltagere. Arrangører Gislev Rejser og Hanne Bagge. Turen blev oprindeligt planlagt med afrejse i 2020 men måtte aflyses pga. Corona-restriktioner. Arrangørerne, inklusive vor tidligere formand Verner Jensen, havde tilrettelagt et fantastisk program for besøget på øerne. Og vi blev ikke skuffet. Det vil være for omfattende her at beskrive alle detaljer, men nogle af de vidtstrakte emner, som blev gennemgået på turen, var Færøernes historie, fåreavl, grindedrab, tunneller, færøsk kunst, lakse-opdræt, fiskeriaftaler med Rusland, fugleliv og ikke mindst den smukke natur. Vi havde overraskende fint vejr på turen – kun på en enkelt eftermiddag regnede det.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

21. september 2022. 38 deltagere. Arrangør Hanne Bagge. Besøget på Vikingeskibsmuseet blev en succes, selv om en af de to rundvisere ikke var helt på toppen og døjede med støj fra skoleklasser i udstillingshallen. Vejret var fint, og vi kom ombord i den sejlende skibskopi: Havhingsten. Det samme skib havde i 2007 sejlet helt fra Roskilde til Dublin i Irland, og en reportage fra sejladsen kunne ses i udstillingshallens kælder. Efter besøget blev frokosten indtaget i Bistro Røde Port i Roskilde.

Rundvisning i Operaen

 11. oktober 2022. 30 deltagere. Arrangør Peter Krarup. Den flotte Opera med foyerens fabelagtige lamper og den fantastiske skal af ahorn bearbejdet til en form som et kæmpe græskar blev beundret. Inde i salen blev den gode akustik demonstreret, og derefter besås det enorme område bag scenen, hvor kulisserne kan opbygges til flere akter. Hele design- og byggeprocessen med Mærsk Møllers bidrag blev også berørt. Frokosten blev spist på restaurant Lynetten i nærheden.

Statens Museum for Kunst – Matisse-udstilling

17. november 2022. 29 deltagere. Arrangør Peter Kronborg. Besøget på SMK begyndte med en fri tur uden guide i museets omfattende samlinger. Herefter samledes deltagerne i foyeren, hvor en af SMK’s rundvisere førte os til en aflukket sal, hvor Matisses berømte oliemaleri ”Det Røde Atelier” var udstillet. Billedet er malet i 1911 og er fyldt med hans egne malerier, skulpturer, møbler og dekorative genstande. Tre af malerierne på billedet og flere genstande tilhører i dag SMK og var ophængt og opstillet i salen. Den engagerede rundviser fortalte levende om maleriets historie fra atelier til lageropbevaring, dekoration i en natklub i London i 1930-erne, hvorefter det fik sin endelige plads på MoMA i New York. Efter foredraget spiste vi på den hyggelige restaurant Under Uret på Sølvtorvet.

Det forløbne år har budt på mange udfordringer – specielt inden for IT – og fordi Bestyrelsen var nyvalgt og skulle tage stilling til mange nye tiltag. Men det er undertegnedes overbevisning, at vi er på rette spor efter at skulle løfte en tung arv fra en dygtig afgående Bestyrelse og afdød formand. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke alle i Bestyrelsen for et velgennemført arbejde. Tak skal I have. En speciel tak går til vor konsulent Peter Krarup, som har assisteret med IT-overdragelse, arrangeret tre udflugter i år og som er vores revisor. Stor tak til Peter!

Der skal også sendes en stor tak til vort gamle firma FORCE Technology for frokost og middag ved hhv. Nytårsarrangementet og Generalforsamlingen, for lån af mødelokaler og for at være vores bank. Stor tak til Elisabeth L Bøggild og Linda Andersen.

Pbv.

Peter Kronborg Nielsen

Formand

FORCE Seniorklub

7. februar 2023