Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for FORCE Seniorklub, opdateret 31. juli 2021

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når Du beder os om det.

 Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

FORCE Seniorklub er dataansvarlig og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Foreningens dataansvarlige er:
Kontaktperson: Steen Neergaard
Adresse: Ordrupdalvej 3
2920  Charlottenlund
Telefonnummer: 22697349

Hjemmeside: https://force-seniorklub.dk

 Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnumre, fødselsdato, mailadresse
 • Indmeldelsesdato, kontingentbetalinger, deltagelse i aktiviteter
 • Almindelige persondata for pårørende i forbindelse med aktiviteter 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra medlemmet. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel arbejdsplads

Foreningens formål med behandling af personoplysningerne 

Vi behandler personoplysningerne til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle medlemmets oplysninger
 • At medlemmet har givet samtykke til, at vi kan behandle dets oplysninger

 Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At benytte medlemsoplysninger til at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
 • At drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At opfylde forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 Samtykke 

Når vi behandler oplysningerne, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end medlemmets samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om medlemmet vil give samtykke og kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked.

 Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke oplysninger til andre uden for foreningen – for eksempel til brug for markedsføring – uden særligt samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger om medlemmerne af foreningen således:

 • Vi opbevarer data på den dataansvarliges PC, der er beskyttet med adgangskode samt virusbeskyttelse.
 • Vi sletter oplysninger et halvt år efter at medlemskabet, er ophørt.
 • Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 Medlemmernes rettigheder 

Når vi behandler oplysninger, har medlemmet iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger – det er det vi oplyser om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler (indsigtsret)
 • Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Ret til at få oplysninger slettet (retten til at blive glemt)
 • Ret til at få udleveret de oplysninger vi har i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Medlemmerne kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende sig til os. Kontaktoplysninger står øverst her i privatlivspolitikken.

Gælder henvendelsen en anmodning om at få rettet eller slettet egne personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de ønskede ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Der kan indgives klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af personoplysninger.

 Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.