Vedtægter

Navn:

Klubbens navn er FORCE Seniorklub.

Formål:

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt og kollegialt samvær for medlemmerne. Klubben afholder møder, udflugter og andre arrangementer efter bestyrelsens forslag.

Medlemmer:

Som medlem kan optages medarbejdere, som er fratrådt med pension eller efterløn. Derudover vil stadigt ansatte medarbejdere kunne optages fra starten af det kalenderår, hvor vedkommende fylder 62 år.

Det forudsættes, at medlemmerne ved indmeldelsen giver samtykke til at klubben må behandle almindelige personoplysninger i overensstemmelse med ’Databeskyttelsesloven’. Hvis et medlem bortfalder, vil det være muligt for den efterlevende pårørende at fortsætte medlemskabet

Kontingent:

Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt, senest ved generalforsamlingen, hvor kontingentet for det kommende år fastsættes.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges bestyrelse og revisor samt suppleanter for disse. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år før 1. april, fortrinsvis 1. tirsdag i februar. Tidspunktet bekendtgøres for medlemmerne før 1.november det foregående år.

Indkaldelsen med eventuelle bilag udsendes mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Klubbens medlemmer kan stille forslag til behandling under punkt 5 i dagsordenen. 

Disse skal være formanden i hænde senest 1. januar, for at kunne blive behandlet  på den førstkommende generalforsamling.

Eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.


Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

    1: Valg af dirigent.
    2: Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbneår.
    3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
    4: Fastlæggelse af kontingent.
    5: Indkomne forslag.
    6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 1 suppleant
    7: Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
    8: Eventuelt.

Et medlem er stemmeberettiget, når det har betalt sit kontingent. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens medlemmer, eller et flertal af bestyrelsen, stiller skriftlig krav herom, med angivelse af dagsorden. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, med mindst 2 ugers varsel,  og afholdes senest 2 måneder, efter at bestyrelsen har modtaget lovligt krav om generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af op til 6 medlemmer. De vælges af generalforsamlingen for 2 år. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen sørger for, at der føres regnskab, og skal aflægge revideret regnskab til godkendelse  på generalforsamlingen.

Formanden:

Formanden tegner klubben og forestår den daglige ledelse i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Revisor:

Revisor samt revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 2 år.

Genvalg kan finde sted.
Revisor har til enhver tid – og uanmeldt – adgang til at kontrollere regnskab og kassebeholdning.

Regnskab:

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Vedtægtsændringer:

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, hvis forslag herom er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

Opløsning:

Klubben kan opløses, når min. 2/3 af de fremmødte medlemmer, på en særlig indkaldt generalforsamling, stemmer derfor.

Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af klubbens midler.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 5. februar 2008 og ændret 5. februar 2013, 5. februar 2019 og 28. marts 2022.