Generalforsamling 2024

FORCE Seniorklub

Referat. Generalforsamling 2024

6. februar 2024 kl. 14:45 – 15:30 på FORCE Technology, Brøndby.

Velkomst

Formanden Peter Kronborg bød alle velkommen. 51 medlemmer var tilmeldt, og 49 deltog i generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Piet Jansen som dirigent. Piet blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt senest to uger før afholdelse. Aktuelt den 14. januar 2024.

Piet fastslog også, at forsamlingen var beslutningsdygtig, idet ca. halvdelen af medlemmerne var mødt.

2.Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2023 (vedlagt her som bilag) blev præsenteret af formanden. Foreningen har i øjeblikket 103 medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Vor kasserer, Lisbeth, har i 2023 videreført det tidligere regnskabssystem. 2023-resultatet viser et overskud på kr. 24.194,37 og en kassebeholdning på kr. 78.265,62. Det store overskud er en følge af mindre udgifter i 2023 end forudset: Øget medlemskontingent, lavt honorar til foredragsholderen Jytte Bjerner ved generalforsamlingen 2023 og færre deltagere i udflugterne end ventet. Bestyrelsen planlægger flere udgiftsbelastende udflugter i 2024 – se nedenfor.

I december 2023 bad Peter Krarup om at fratræde som foreningens revisor, og revisorsuppleant Jette Heideby har derfor revideret årsregnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4.Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

Generalforsamlingen vedtog, at klubbens nuværende årlige medlemskontingent på kr. 150,00 bibeholdes. Kontingentet betales på en NemTilmeld invitationsmail, som udsendes hurtigst muligt.

5.Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt:

 Steen Neergaard

 Carsten Langkjær

 Lars Peter Johansen

 Lisbeth Hjort Johansen

Lisbeth ønsker dog at fratræde bestyrelsen i 2025.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hanne Bagge og Peter Kronborg var ikke på valg.

Lis Petterson blev genvalgt som suppleant.

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

Både revisor Peter Krarup og revisorsuppleant Jette Heideby ønskede at fratræde. Som ny revisor valgtes Poul Hansen, og som ny revisorsuppleant valgtes Jette Feddersen.

8.Eventuelt

Følgende 2024-udflugter er planlagt eller under forberedelse:

22. februar: Folketinget (ekstra udflugt – invitation er udsendt)

21. marts: Ejby Bunkeren. Rundvisning. Herefter spadsertur på Vestvolden.

18. april: Stevns Klint Experience

29. maj: Sejltur i kanalerne i Københavns Havn med foredrag af arkæolog Hanne Fabricius

25. juni: Udflugt til Ven (Hven)

August: (åben)

19. – 22. september: 4-dages tur til Jylland:

• Koldinghus

• Mandø. Hvis vejret er dårligt: Alternativt Ribe Vikinge Center

• Vadehavscentret i Ribe

• Tirpiz-museet i Blåvand

• Flymuseum i Stauning

• Stauning whiskydestilleri

• Middelfart Keramikmuseum ”Clay”

Vi overnatter 3 døgn på Hotel Scandic i Esbjerg.

Ret til ændringer forbeholdes.

Foreningen vil yde tilskud til Jyllandsturen og vil rundsende rejsebureauets program uden bindende tilmelding for at lodde interessen blandt medlemmerne.

Afslutningsvist takkede formanden:

 Dirigenten Piet Jansen for velgennemført styring af Generalforsamlingen.

 Jette Heideby for revision.

 Bestyrelsen for samarbejdet i 2023.

 Sidst – men ikke mindst – FORCE Technology for tilskud, bespisning, rundvisninger og for lån af lokaler.

Dirigenten takkede bestyrelsen for det store arbejde og spændende arrangementer i 2023.

Referent Formand Dirigent

sign. sign. sign.

Peter Kronborg/

Lisbeth Johansen

Peter Kronborg Piet Jansen

12. februar 20244

Bilag

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2023

Generalforsamling FORCE Seniorklub 6. februar 2024

på FORCE Technology, Brøndby

Indledning

Ved generalforsamlingen i februar 2023 blev suppleant Hanne Bagge valgt til bestyrelsen og Lis Petterson nyvalgt som suppleant. Herefter konstituerede bestyrelsen sig således:

 Peter Kronborg Nielsen – formand, sekretær og turarrangør

 Carsten Langkjær – hjemmeside ansvarlig og turarrangør

 Steen Neergaard – IT-ansvarlig (NemTilmeld især) og ansvarlig for medlemslisten

 Lisbeth Hjort Johansen – kasserer og turarrangør

 Lars Peter Johansen – turarrangør

 Hanne Bagge – turarrangør

 Lis Petterson – turarrangør

Før generalforsamlingen afholdt den gamle bestyrelse et bestyrelsesmøde, og den nye bestyrelse har afholdt seks yderligere bestyrelsesmøder senere i 2023.

Den nye bestyrelses vigtigste opgaver i det forløbne år har været:

 Opdatering og vedligehold af Seniorklubbens hjemmeside

 Drift af NemTilmeld-systemet med udsendelse af invitationer og modtage indbetalinger fra medlemmerne

 Vedligeholde medlemslisten

 Føre regnskab

 Arrangere udflugter

 Besvare henvendelser fra medlemmerne

Seniorklubben har d.d. 103 medlemmer.

Foreningens hjemmeside

Hjemmesiden www.force-seniorklub.dk er nu fuldt funktionsdygtig efter opdateringen i 2023 med det nye design og kan åbnes af alle uden password. Medlemslisten på vore medlemmer kan ses under menuen ”Medlemmer” men kræver password. Brug password ”XXX”, hvis du ønsker at se listen. Tak til Carsten, som har været hovedansvarlig for opdateringen.

Tilmelding til ture og betaling

NemTilmeld-systemet er nu velfungerende og benyttes af 102 af vor 104 medlemmer. Kun et medlem ønsker at modtage invitationer med PostNord og betaler med MobilePay til undertegnede, som så tilmelder vedkommende. Det andet medlem tilmeldes af Karin Petersen.

Tak til Steen, som efter meget arbejde fik NemTilmeld implementeret og som også vedligeholder medlemskartoktet.

Udflugter og besøg 2023

Seniorklubbens medlemmer har i 2023 modtaget invitation til – og for manges vedkommende deltaget i – følgende udflugter:

Nytårsfrokost 2023

10. januar 2023. FORCE Technology, Brøndby, var vært ved nytårsfrokosten. I den interessante rundvisning før frokosten besøgtes fire laboratorier: Autoklave materialetest, hygiejnelaboratoriet, metrologilaboratoriet og luft- og lugtmålingslaboratoriet.
51 medlemmer deltog.

Generalforsamling 2023

7. februar 2023. 51 deltagere. Piet Jansen blev valgt som dirigent. Bestyrelsens foreslåede kontingentstigning fra kr. 100,00 til kr. 150,00 pr. år blev vedtaget. Efter generalforsamlingen holdt Jytte Bjerner et foredrag om eventyrdigteren H C Andersen som et oplæg til den senere udflugt til Odense.

Udflugt til H C Andersens Hus i Odense 16. marts 2023.
31 deltagere.
Et spændende besøg i det nye H C Andersens Hus med interaktive muligheder for fordybelse. Efterfølgende en god frokost på Restaurant ”Pias Stardust” med syngende servitricer.

Bilmuseum Haaning Collection

19. april 2023. 30 deltagere.
Et imponerende museum midt i Bagsværd. Vi var mange, der så vores første bil og kunne mindes ungdommen. Herudover sås en del nye og gamle luksusbiler, samt enimponerende samling på over 1000 modelbiler. Vi spiste efterfølgende frokost i museets værksted.

Fæstningskanalen – Nord

22. maj 2023. 21 deltagere.
Lars Peter Johansen fra bestyrelsen mødtes med os i Lyngby, og herfra kørte og gik vi langs de gamle voldgrave i de nordlige forstæder af København og i Dyrehaven. En interessant tur – fortalt levende af Lars – som viste de nordlige forsvarsværker af Hovedstaden i begyndelsen af 1900-tallet. Den dejlige forårstur blev afsluttet med frokost på Dyrehavsbakken. Vi har arrangeret en opfølgende tur i 2024, hvor vi skal besøge voldgravene i syd i Rødovre-Glostrup-området og Ejby-bunkeren.

Pometet i Tåstrup

13. september 2023. 22 deltagere. Pometet er en del af Københavns Universitets afdeling for Plante- og Miljøvidenskab. I det smukke efterårsvejr fik vi en grundig omvisning rundt i det imponerende anlæg af en meget engageret leder: Lasse. Lasse beskrev det store forsknings- og udviklingsarbejde med frugt- og bærbuske, der finder sted i Pometet. Universitetet havde også et projekt kørende med byhaver (”Urban Farming”) og med vine af bær.
Frokosten indtaget i Vallensbæk Havn.
Der er i øvrigt hvert år åbent hus i Pometet den sidste søndag i september.

Braunstein Bryggeri i Køge

26. oktober 2023. 31 deltagere. En god rundviser fortalte levende om Braunsteins historie, whiskyproduktionen og planer for fremtiden. Han fremviste også de forskellige trin i ølbrygning.

Afslutningsvis smagte vi på fire udmærkede øltyper i forbindelse med middagen, som naturligt var tilberedt med øl.

Rundvisning i Folketinget

7. november 2023. 30 deltagere – det maksimalt tilladte antal pr. rundvisning. Et spændende besøg på en arbejdsplads, som de fleste kender fra TV. Vi så Grundloven, Vandrehallen, den humoristiske frise, afdelingen med portrætter af de tidligere statsministre og selve folketingssalen.

Bagefter spiste vi frokost i Snapstinget.

Da turen blev overtegnet, er arrangeret en ny tur den 22. februar 2024, og invitationer er udsendt.

Tur til Stockholm – aflyst

Bestyrelsen måtte med beklagelse indstille planlægningen og aflyse en planlagt tur til Stockholm i august 2024 pga. manglende interesse fra medlemmerne. Kun 15 medlemmer inklusive ledsagere ønskede at deltage.

Vi anbefaler alle medlemmer at benytte vores hjemmeside www.force-seniorklub.dk for de seneste nyheder og information om afholdte arrangementer.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i Bestyrelsen for et velgennemført arbejde i det forløbne år. Tak skal I have. En speciel tak går til revisorsuppleant Jette Heideby, som i sidste øjeblik måtte overtage revisionsopgaven pga. sygdom.

Der skal også sendes en stor tak til vort gamle firma FORCE Technology for frokost og middag ved hhv. Nytårsarrangementet og Generalforsamlingen, for lån af mødelokaler, for at være vores bank og for tilskuddet til Seniorklubben i 2023. Stor tak til direktør Hanne Christensen og vore kontakter Elisabeth L Bøggild og Linda Andersen.

Pbv.

Peter Kronborg Nielsen

Formand

FORCE Seniorklub

8. februar 2023