Referat af Generalforsamling i FORCE Seniorklub, tirsdag den 3. februar 2015, kl. 14.30,

på FORCE Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby.

 Velkomst

        Verner bød alle hjertelig velkommen, og der var en særlig velkomst til alle de nye medlemmer.

        59 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

 

  1. Valg af dirigent
        Peter Krarup blev valgt, og han sikrede sig, at der også var en referent til stede og kunne
        også bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig, og at alle,
        som ikke har computer havde fået indkaldelsen til Generalforsamlingen tilsendt per post.

       

  1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved Verner Jensen

      I det forløbne år har vi haft 9 arrangementer med meget flot tilslutning hver gang:

        - Den 4. februar havde vi den årlige Generalforsamling, hvor Øjvind Andersen orienterede
          om status i FORCE og det planlagte nybyggeri. Karina Buhl fortalte om sin opvækst i DDR.
 

        - Den 9. april fik vi en rundvisning på Museet for Søfart i Helsingør med efterfølgende frokost på Kronborg Havbad.

        - Den 8. maj besøgte vi Rosenborg Slot. Frokosten blev spist i cafeen på Statens Museum for Kunst.

- Den 12. juni gik turen til Brede Værk, hvor vi fik en rundvisning og fortælling om
  industriens fødsel langs Mølleåen. Frokosten blev indtaget i det bevarede ”Arbejdernes
  Spisehus”, Brede Spisehus.
 
        - Den 28. august besøgte vi LO-Skolen – Konventum – i Helsingør. Spændende bygninger
          og en fantastisk beliggenhed med udsigt over Øresund og en unik kunstsamling. Som
          afslutning på besøget fik vi afprøvet skolens berømte køkken – og blev ikke skuffede.
 
        - Den 11. september var det Garderhøj Fortet, som skulle beses. Efter en spændende
          rundvisning spiste vi frokosten på Charlottenlund Fortets restaurant.
 
        - Den 23. oktober besøgte vi Novo Nordisk i Hillerød med en spændende og interessant
          rundvisning og spiste frokost på Leonora ved Frederiksborg Slot.
 
        - Den 4. november kunne vi høre et spændende rumforedrag på FORCE. Efter foredraget
          tog vi forskud på Mortens Aften med Geerts andekomposition og æblekage til dessert.
 
        - Den 8. januar 2015 havde vi vores årlige Nytårsfrokost. Igen hyggelig og vellykket. I år
          uden ”købt” underholdning, så snakken kunne få frit løb. Majbritt havde kreeret en fin
          sang om klubbens historie gennem otte år.
 
    Vi prøvede at planlægge ture til henholdsvis Berlin og Fyn i efteråret 2014, men på grund
          af manglende tilslutning kunne de ikke gennemføres.

    En kort orientering om forårets program, som allerede er sendt ud til medlemmerne.

    Vores hjemmeside er blevet genskabt af Peter Krarup, og der var stor ros til ham for den
          meget flotte opsætning af siden. 

    I det forgangne år er Viggo Rasmussen afgået ved døden, og Villy Lund er kommet på plejehjem.

    Klubben har fået 7 nye medlemmer, og medlemsantallet er dermed oppe på 112.

    Beretningen blev godkendt.  

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Norman gennemgik regnskabet, som viser et årsresultat på kr. 37.537,47.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Fastlæggelse af kontingent for 2015
        Bestyrelsens forslag om at fortsætte med et årligt kontingent i 2016 på kr. 100,- blev vedtaget.
        Det er i kraft af, at vi får et så flot tilskud fra FORCE (kr. 70.000 i 2016), at vi kan holde kontingentet på dette lave niveau.

 

  1. Indkomne forslag

        Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.  

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

        Arne Hasle Nielsen og Poul Kortegaard var på valg og blev genvalgt.

 

  1. Valg af revisor

        Revisor Jette Heideby og revisorsuppleant Annelise Dam var på valg og blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

       

  1. Eventuelt

        Der blev fremsat ønske om, at der arrangeres en rundvisning i nybyggeriet, når det er færdigt en gang til efteråret.

 

        Da Poul efterlyste gode ideer til arrangementer, kom der mange forslag, som kan give inspiration til bestyrelsen, såsom:

        - Det Kongelige Teater

        - Statens Kunstskole

        - Wiinblads Hus

        - Forsøgscenter i Lejre (En tur dertil er blevet vurderet af bestyrelsen, som skønner, at den

          ville være vanskelig at gennemføre for gangbesværede.)

        - Middelaldercentret på Lolland

        - Folketinget

        - Chr. IV Bryghus

        - Vestre Fængsel

        - Egholm Slot (våbensamling)

        - Tur til Oslo med Oslobåden og med rundvisning i byen

 

På Verners spørgsmål, om der var interesse for at der arrangeres en flerdagestur igen, f.eks. til Gotland, afslørede håndsoprækningen stor interesse.

 

        Verner fortalte lidt om Islandsturen, hvor der er 33 deltagere. Der afholdes en Islandsaften på FORCE den 17. marts.
Alle er velkomne, også de, der ikke skal med på turen.

 

Piet havde en hilsen fra FORCE Fritidsklub, hvor Seniorklubbens medlemmer kan blive medlemmer. Det ville være en god idé at lave et link på vores hjemmeside.                

 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.15. En stor tak til dirigenten, Peter Krarup.

Derefter orienterede Ernst Tiedemann om status i FORCE, herunder byggeriet, som er godt i gang, og om visioner for fremtiden.
Det var også her, at Seniorklubben fik lovning på et tilskud på kr. 70.000,- i 2016.

 Lillian Hjorth Westh, Bornholms Højskole, holdt et meget levende og spændende foredrag om ”Pelle Erobreren” 

 

Som afslutning på en hyggelig eftermiddag var FORCE vært for en skøn middag, hvor vi igen kunne nyde Geerts og hans hjælperes dejlige mad!

 Den 12. februar 2015

 Monica Wenøe                                       Peter Krarup

Referent                                                     Dirigent